Informacje o kandydacie / pracowniku

INFORMACJE DLA KANDYDATA / PRACOWNIKA zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. (RODO UE) 2016/679

Informacje dla kandydata / pracownika

Spółka Nuove Frontiere Lavoro S.A. niniejszym przedstawia następujące informacje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (zwanym dalej „rozporządzeniem”), dotyczące wykorzystania Państwa danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) ”), w tym danych uważanych zgodnie z rozporządzeniem za „szczególnie wrażliwe” (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia lub orientacji seksualnej osoby fizycznej), zebrane od Państwa przed lub w trakcie wykonywania stosunku pracy i dotyczące Pana/i, Państwa krewnych lub konkubentów i/lub członków Pana/i rodziny.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie okreśła zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasady dotyczące swobodnego przepływu danych osobowych. Chroni podstawowe prawa i wolność osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Pana/i dane osobowe są gromadzone tylko w zakresie zgodnym z celami opisanymi w następnym akapicie, a ich przetwarzanie będzie oparte na zasadach zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości.

CELE PRZETWARZANIA I ZWIĄZANE Z NIMI PODSTAWY PRAWNE

Pana/i dane osobowe i członków rodziny (w tym dane szczególnie wrażliwe i sądowe) mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • 1. Wyszukiwanie i wybór personelu:
 • a) w imieniu firm zewnętrznych;
 • b) we własnym imieniu i na własny rachunek.
 • c) do wykorzystania w firmach korzystających z usług agencji pracy tymczasowej przy wykonywaniu umów na czas określony lub na czas nieokreślony;
 • 2. Ocena profili zawodowych i umiejętności oraz ich aktualizacja, określenie indywidualnych planów rozwoju kariery, ocena wyników, udział w szkoleniach i kursach aktualizacyjnych, zarówno we Włoszech jak i za granicą;
 • 3. Wypełnianie obowiązków wynikających z umów zawartych przez Spółkę z klientami i dostawcami i / lub innymi podmiotami działającymi i należącymi do Grupy Nuove Frontiere;
 • 4. Pozasądowe lub sądowe zarządzanie sporami;
 • 5. Komunikacja marketingowa i / lub handlowa, w tym komunikacja interaktywna, ankiety rynkowe i badania statystyczne przeprowadzone telefonicznie, pocztą elektroniczną, SMS-em i MMS-em, zaproszenia na zajęcia rekreacyjne lub kulturalne i / lub imprezy organizowane przez Grupę na co może Pan/i wyrazić zgodę.

Może się zdarzyć, że na etapie selekcji współadministratorzy danych gromadzą i przetwarzają określone kategorie danych, w szczególności dane wykazujące przynależność zainteresowanej strony do chronionej kategorii. W przypadku tych czynności przetwarzania przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem wymagana jest zgoda.

W przypadku pkt 1.b i 1.c powyżej Pana/i dane osobowe i członków rodziny (w tym dane szczególnie wrażliwe i sądowe) będą przetwarzane również w następujących celach:

 • wykonanie i zarządzanie każdą umową o pracę na czas określony lub stałą, zarówno na etapie przedumownym, jak i umownym, a następnie wywiązanie się z obowiązków wynikających z prawa, rozporządzeń lub układów zbiorowych, w tym umów zakładowych, przepisów UE, a także z instytucjami zabezpieczenia społecznego, administracji państwowej i instytucjami finansowymi ;
 • wypełnianie obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia mających na celu ochronę w przypadku chorób zawodowych i / lub wypadków, a także ryzyka związanego z odpowiedzialnością pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez nie działalności zawodowej lub pracowniczej;
 • statystyki obecności i nieobecności w pracy; zarządzanie zaświadczeniami lekarskimi dostarczanymi w celu uzasadnienia nieobecności w pracy oraz bardziej ogólnie zarządzanie dowolnym programem zarezerwowanym dla pracowników lub współpracowników firm należących do Grupy (*);
 • weryfikacja i kontrola dostępu fizycznego i informatycznego, włączanie i wyłączanie elektronicznych kart dostępu i haseł;
 • wypełnienie zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Spółkę z klientami, dostawcami i / lub innymi podmiotami działającymi i należącymi do Grupy (*), takimi jak na przykład zamówienia, dostawy, podwykonawstwo, umowy o doradztwo, usługi zarządzania i delegowanie, a także udział w przetargach i / lub umowach organizowanych przez administrację publiczną i / lub podmioty prywatne;
 • zarządzanie usługami, takimi jak na przykład: korporacyjne plany opieki społecznej, w tym wszelkie dodatkowe emerytury i polisy ubezpieczeniowe; dystrybucja kuponów na posiłki; udzielanie pozwolenia na użycie majątku firmy, takiego jak samochody, karty kredytowe, stacjonarne i przenośne komputery, telefony komórkowe; przygotowanie i dystrybucja spisów telefonów lub innych spisów (zawierających oprócz danych osobowych również twoje zdjęcie); rezerwacja podróży i / lub transportu i / lub zakwaterowania; zarządzanie i kontrola powiązanych wydatków; usługi gotówkowe w walucie.

Może się zdarzyć, że w celu dopełnienia szczególnych obowiązków związanych z zarządzaniem stosunkiem pracy, jeśli umowa o pracę zostanie zawarta, współadministratorzy danych gromadzą określone kategorie danych, które będą przetwarzane tylko w przypadkach ściśle niezbędnych do celów wynikających z obowiązków prawnych, a w każdym razie zgodnie z Rozporządzeniem. Przetwarzanie Pana/i danych osobowych prowadzone przez Spółkę do celów o których mowa powyżej jest zgodne z prawem, ponieważ:

 • niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega właściciel / współwłaściciele przetwarzania.
 • niezbędne do wykonania umowy o pracę tymczasową, zawartej z Panem/ią

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych do celów, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 5, z drugiej strony, wymaga Pana/i zgody, którą można wyrazić w odpowiednim formularzu. Równocześnie wyjaśniamy, że każda odmowa faktycznie uniemożliwiłaby firmie wdrażać powiązane działania. Jeżeli firma zamierzałaby wykorzystać zgromadzone dane osobowe w innym celu niezgodnym z celami, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub autoryzowane, firma poinformuje o tym zainteresowaną stronę z wyprzedzeniem. Pana/i dane będą przetwarzane bezpośrednio przez organizację Administratorów Danych lub osoby trzecie świadczące usługi specjalnie oznaczone jako Osoby upoważnione do przetwarzania danych.

METODY PRZETWARZANIA

Dane przetwarzane są przez Administratorów danych lub osoby upoważnione do przetwarzania danych zgodnie z art. 4-6 RODO, przez nasze Firmy - Administratorów danych - zarówno ręcznie (przetwarzanie dokumentów i dokumentów papierowych), jak i za pomocą metod i procedur informatycznych, a także za pomocą środków elektronicznych, telefonicznych, telematycznych lub automatycznych, w tym zautomatyzowanych połączeń, faksów, wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub MMS lub innych systemów, wyłącznie w celu realizacji celów, dla których zostały zebrane. Te same metody i procedury są również stosowane, gdy dane są przekazywane - we Włoszech lub za granicą - do wyżej wymienionych celów oraz różnym podmiotom, które z kolei są zobowiązane do ich przetwarzania przy użyciu wyłącznie metod i procedur ściśle niezbędnych dla wymienionych celów wskazanych w niniejszym zawiadomieniu i zgodnie z prawem. Dane osobowe nie są ujawniane I rozpowszechniane w innych celach.

Prowadząc działalność w zakresie przetwarzania danych Spółka zobowiązuje się :

 • zagwarantować skrupulatność i aktualizację przetwarzanych danych oraz niezwłocznie potwierdzać wszelkie poprawki i / lub uzupełnienia zgłaszane przez zainteresowaną stronę;
 • przyjąć środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ przetwarzania na poszanowanie podstawowych praw i wolności zainteresowanej osoby;
 • informować zainteresowaną stronę, w terminach i przypadkach przewidzianych przez prawo, o wszelkich naruszeniach danych osobowych;
 • zagwarantować, że operacje przetwarzania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
ZAKRES OBIEGU I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pana/i dane mogą być przekazywane firmie Pracodawcy użytkownika, w której będzie Pan/i pracować przez czas określony lub nieokreślony, oraz wszystkim tym, którzy będą korzystać z Pana/i usług w późniejszym terminie w związku z określonymi zleceniami, a także organom odpowiedzialnym za zabezpieczenia społeczne i pomoc społeczną, ubezpieczenia i szkolenie zgodnie z prawem. Wgląd do Pana/i danych będą mieli również pracownicy spółek, które potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków lub z racji zajmowanego stanowiska lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz współadministratorów i które zostały specjalnie wyznaczone jako podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

ana/i dane mogą również być przekazywane:

 • w ramach Grupy Nuove Frontiere, w departamentach lub biurach we Włoszech lub za granicą, w tym w krajach poza Unią Europejską, w których spółki Grupy mogą prowadzić działalność;
 • ogólnie administracji publicznej w celu wykonywania funkcji instytucjonalnych w granicach określonych przez przepisy ustawowe i wykonawcze;
 • instytucjom finansowym w celu dokonania wypłaty Pana/i należności;
 • doradcom i / lub freelancerom w celu uzyskania opinii na temat stosowania przepisów prawa pracy, umów o pracę, a także działań mających na celu prawidłowe wdrożenie stosunku pracy; kancelariom prawnym do zarządzania sporami;
 • profesjonalistom lub firmom usługowym, które oferują zarządzanie dokumentami i płynnością pracy, w tym w formie informatycznej;
 • placówkom opieki zdrowotnej i lekarzowi odpowiedzialnemu za wypełnianie obowiązków wynikających z dekretu ustawodawczego 81/2008; do funduszy zabezpieczenia społecznego i funduszy oraz dodatkowej opieki zdrowotnej, w tym korporacyjnej;
 • organom regionalnym lub centrom zatrudnienia;
 • instytucjom szkoleniowym, w celu odbycia kursów przeznaczonych dla kandydatów i / lub pracowników tymczasowych;
 • władzom i organom nadzoru w następstwie formalnych wniosków; firmom konsultingowym i audytorskim, specjalistom i konsultantom, również w powiązanej formie;
 • centrom udzielającym pomocy podatkowej;
 • stowarzyszeniom reprezentującym agencje zatrudnienia, organizacje związkowe zatrudnionych pracowników oraz konfederacje związków zawodowych;
 • dla firm specjalizujących się w dostarczaniu kuponów na posiłki;
 • biurom podróży w celu rezerwacji podróży i / lub pobytów; firmom lub podmiotom świadczącym usługi wynajmu samochodów lub tym podobne
 • towarzystwom ubezpieczeniowym z tytułu chorób zawodowych i / lub wypadków, a także ryzyka związanego z odpowiedzialnością pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez nich działalności zawodowej lub z tytułu ubezpieczenia dobrowolnego.

Pana/i dane nie zostaną ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • • firmom marketingowym, które oferują usługi rozsyłania informacji na e-maile, SMS-y itp.
 • • agencjom organizującym imprezy;
 • • klubom korporacyjnym rekreacyjnym i kulturalnym.
PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

W ramach celów opisanych w niniejszej informacji Nuove Frontiere Lavoro może przekazywać dane, które Pan/i udostępnia, innym spółkom Grupy (*) lub jej dostawcom, również w krajach Unii Europejskiej, takich jak na przykład Polska i Niemcy. Każdorazowe przekazanie danych zainteresowanej stronie do tych krajów nastąpi w każdym przypadku zgodnie z odpowiednimi i właściwymi gwarancjami do celów samego przekazania zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, w szczególności z art. 45, 46 i 47 rozporządzenia. Zainteresowana strona będzie mieć prawo do uzyskania kopii danych przechowywanych za granicą i uzyskania informacji o miejscu, w którym zostały one zapisane, poprzez złożenie wniosku do spółek współadministratorów przetwarzanych danych za pomocą metod opisanych w punkcie „Kontakty” niniejszej informacji.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Z wyjątkiem przypadku zatrudnienia, dwadzieścia cztery miesiące po dacie rejestracji , współadministratorzy przeprowadzą przegląd, w celu sprawdzenia, czy dane powinny być nadal przetwarzane czy usuwane. Nawet przed upływem tego terminu, jeśli uważa Pan/i, że cel przetwarzania został wyczerpany może Pan/i przekazać pisemne zawiadomienie wspólnym administratorom danych, którzy natychmiast przystąpią do usunięcia Pana/i danych osobowych. W przypadku zawarcia umowy o pracę tymczasową współadministratorzy, po zawarciu stosunku pracy, będą mogli przechowywać i wykorzystywać informacje dotyczące Pan/i w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nieprzekraczający osiągnięcia celów, dla których są przetwarzane lub do celów zarządzania personelem oraz do wypełnienia zobowiązań prawnych i związanych z umową. Administratorzy danych wyznaczyli osoby fizyczne odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

AKTUALIZACJA INFORMACJI

Nuove Frontiere Lavoro S.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji warunków korzystania ze strony www. Użytkownik jest zatem proszony o okresowe przeglądanie (bez konieczności dodatkowego powiadomienia ze strony Nuove Frontiere Lavoro s.a.) niniejszej informacji. Aby uzyskać więcej informacji prosimy wysłać do nas e-mail na adres: privacy@novefrontierelavoro.it

ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi e-mail „Newsletter” od Nuove Frontiere Lavoro S.A. zgadza się otrzymywać, zgodnie z metodami i harmonogramem ustalonymi przez firmę piszącą, e-mail z treścią informacyjną dotyczącą najnowszych ofert pracy i ofert szkoleniowych umieszczanych na stronie lub innych informacji ocenionych jako zgodne z misją Nuove Frontiere Lavoro S.A.

POUFNOŚĆ PARAMETRÓW DOSTĘPU

identyfikator użytkownika i hasło są ściśle osobiste I z tego powodu nie można ich przekazywać stronom trzecim, a ich właściciel przyjmuje odpowiedzialność za utrzymanie ich poufności. Nuove Frontiere Lavoro S.A. wyśle, na wskazany podczas procesu rejestracji adres email, identyfikator użytkownika i hasło, dlatego kandydat musi podać adres e-mail, do którego ma dostęp wyłącznie on. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania poufnych danych Nuove Frontiere Lavoro S.A zdecydowanie zaleca, aby podczas wybierania identyfikatora użytkownika i hasła nie wybierać parametrów, które można przypisać do rejestrującego się kandydata.

WYKONYWANIE PRAW

Na podstawie Rozporządzenia (art. 15–22) zainteresowana strona może skorzystać z następujących praw w stosunku do administratora / współadministratora przetwarzania danych:

 • Prawo dostępu: Zainteresowana strona ma prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, w okresie ich przetwarzania, w celu sprawdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania: Zainteresowana strona ma prawo do korekty wszelkich niedokładnych lub niekompletnych informacji o sobie, w celu zagwarantowania dokładności tych informacji w oparciu o cele przetwarzania.
 • Prawo do usunięcia: Zainteresowana strona ma prawo zażądać, aby Administrator danych usunął jej dane i zaprzestał ich przetwarzania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Zainteresowana strona ma prawo żądać od właściciela danych ograniczenia przetwarzania jego danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zainteresowana strona ma prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywalnym przez urządzenie automatyczne oraz do przesyłania takich danych innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Zainteresowana strona ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w przypadkach przewidzianych przez RODO, w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym procesom decyzyjnym: Zainteresowana strona ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych, w tym profilowaniu, która wywołuje w stosunku do niej skutki prawne lub wpływa na nią w sposób znaczący.

Jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, zgodnie z art. 7 rozporządzenia UE 2016/679 zainteresowana strona może w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed odwołaniem.

KONTAKT

Jeśli Pan/i chce uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z powyższych praw, może Pan/i skontaktować się z administratorem danych lub Osobą odpowiedzialną za ochronę danych kontaktując się : Nuove Frontiere Lavoro spa, Via Santa Brigida, 51 - 80133 Napoli - privacy@nuovefrontierelavoro.it

(*) Wyrażenie „Grupa” odnosi się w tym dokumencie do wszystkich firm działających

zarówno we Włoszech, jak i za granicą, bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych lub których udziałowcem są Współadministratorzy danych lub spółki macierzyste współadministratorów danych lub ich spółki zależne i / lub spółki, w których mają one udziały, a także ich spółek macierzystych, bezpośrednio lub pośrednio kontrolujących lub do wszystkich tych firm, które wykonują zwykłą pracę techniczną dla autora tego pisma w zakresie zarządzania niektórymi sektorami, np. Doradztwo zawodowe, szkolenie zawodowe lub obowiązki wynikające z bezpieczeństwa pracy.